Awakening på Stiklestad

Tre fulle dager med møter ut av en annen verden, litt ironisk med tanke på at det var en ufo konferanse.

Vi fikk bidra med utstilling av trykk og malerier, konserter med Christina og Rune, readinger og energijusteringer med Anne, og tilbakemeldingene var helt fantastiske, på alle plan.

Vi har vel alle hørt om ufoer og aliens, på den ene siden har vi de som fnyser og ler av hele konseptet og på den andre siden har vi de som har erfaringene, opplevelsene og troen. Men forelesningene bød på mer enn dette, mest imponert ble jeg av Esen Sekerkarars forelesing, den sitter i meg enda.

Vårt ubenyttede potensiale som ligger i dvale pga av at vi er så sterkt knyttet til den materialistiske verden og egoets dominanse. Gjennom historien er det flere som har prøvd å få oss til å våkne ved å dele vital informasjon og innsikt, men dessverre har vi litt vanskelig for å godta nyheter som ikke følger mainstream media, og det er klart at det er sunt å være skeptisk, men det er også lov å tenke selv.

Vårt behov for tilhørighet er så stort at vi gjør best i følge flokken, vi vil helst ikke skille oss ut, til tross for at vi er unike individ. Vi lar oss lede av gjeterne som er mer opptatt av profitten, enn flokkens ve og vel. Dette gir selvfølgelig en form for trygghet som vi så sårt trenger i vår hverdag og rebellen i oss blir tidlig dempet gjennom et system som skal forberede oss til vår plass i flokken, uten å stille spørsmål, bare bøye nakken og akseptere.

Men etter helgens opplevelser er jeg bare så utrolig takknemlig for at det finnes mennesker som tør å tenke annerledes, som tør å tro på mennesket og dets ubegrensede potensiale. Som velger å gjøre jobben, uavhengig av latterliggjøring fra andre kanter, mennesker som står trygt i seg selv og vet hvor de står.

Nøkkelen er ikke om det ene er rett eller det andre er feil, nøkkelen er at vi har en fri vilje. At vi er åpne for andre synsvinkler enn våre egne, at vi er villige til å lytte, for så å gjøre opp våre egne meninger, foreta våre egne valg. Vi har blitt utdelt evnen til fri vilje, vi har rett til å foreta våre egne valg, men hvis vi låser oss til kun en sannhet, da gir vi fra oss dette valget og velger å følge flokken, uansett om den ledes mot stupet eller ut på de grønne engene. Men å tro at vi er den eneste formen for intelligent liv i dette enorme universet vi lever i, må jo bare være en ide som er utviklet av vårt dominante ego 😉

Listen av mennesker å takke er uendelig, fra første minutt til siste sekund, alle møter, meningsutvekslinger, tanker og nye ideer. Men det er på sin plass å sende en stor takk til Terje Wulfsberg og Ann Kristin Normann som inviterte oss til å bidra på vår måte, uten dere hadde vi aldri fått muligheten til denne opplevelsen. Vi ser nå at Awakening prosjektet passer inn flere plasser og vi er åpne for alle utfordringer, så test oss gjerne, være seg konserter, forelesninger, workshops, konserter, utstillinger osv.

En fortsatt inspirerende og strålende dag til dere alle.

 

 

Foto lånt fra ufokonferansen.

 

Three full days of meetings out of this world, a little ironic considering that this was an ufo conference.

Our contribution was exhibiting print and paintings, concerts with Christina and Rune, readings and energybalancing with Anne, and the feedback was absolutely amazing, at all levels.

We’ve all heard about UFOs and aliens. On the one hand, we have those who scoffs and laugh at the whole concept. And on the other hand, we have those who have the experiences, and the belief. But the lectures offered more than that, I was most moved by Esen Sekerkarar’s lecture, it’s still thumbeling around in me.

Our untapped potential that lies in a sleep mode because we are so strongly attached to the materialistic world and the ego’s domination. Throughout history, there are several people  who have tried to wake us up, by sharing vital information and insights, but unfortunately we have some difficulties to accept news that does not follow the mainstream media and of course it’s healthy to be skeptical, but we are also allowed to think for ourselfs.

Our need for belonging is so great that we do our best to follow the herd, we would rather not stand out, despite being unique individuals. We let ourselfs be guided by the shepherds who are more concerned about the profit than the well being of the herd. This, of course, provides a form of security that we so badly need in our everyday lifes, and the rebel in us are being dimmed early by a system that want to prepare us for our place in the herd, without questioning, just bending the neck and accepting.

But after the weekend’s experiences, I’m just so incredibly grateful that there are people who dare to think differently, who dare to believe in the human beeing and its unlimited potential. Who chooses to follow their path, regardless of ridicule from other people, people who are safe within themselves and know where they stand.

The key is not whether one is right or the other is wrong, the key is that we have a free will. That we are open to different perspectives than our own, that we are willing to listen, to make up our own opinions, make our own choices. We have been given the ability to free will, we have the right to make our own choices, but if we lock ourselves into only one truth then we give up on this choice and choose to follow the herd, whether it is directed towards the end of the cliff or out on the green meadows. But believing that we are the only form of intelligent life in this vast universe we live in, have to be an idea developed by our dominant ego 😉

The list of people to thank is infinite, from the first minute to the last second, all meetings, exchanges of opinions, thoughts and new ideas. But we have to send a big thank you to Terje Wulfsberg and Ann Kristin Normann who invited us to contribute in our way, without you we would never had the opportunity of this experience. We now see that the Awakening project fits into several arenas and we are open for all challenges, so please test us, be there concerts, lectures, workshops, exhibitions, etc.

A inspiring and brilliant day to all of you.

 

 

Comments are closed.